Program

Krajský úřad Ústeckého kraje / sál 208
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

ČTVRTEK 24. 5. 2018

9:30 – 10:00 / Registrace účastníků
10:00 – 10:20 / Úvod, zahájení (O. Bubeníček, M. Rivis)
10:20 – 10:30 / Videoprezentace Ústeckého kraje a Zakarpatské oblasti
10:30 – 10:45 / Představení Ústecko – zakarpatské agentury, z. s.
10:45 – 11:00 / Představení vládního programu „Režim Ukrajina“
11:00 – 11:30 / Coffee break
11:30 – 12:00 / Zhodnocení podnikatelského prostředí a podpora podnikání v Ústeckém kraji a v Zakarpatské oblasti
12:00 – 12:30 / Vystoupení zástupců Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Užhorodské národní univerzity
12:30 – 14:00 / Oběd formou rautu (prostor pro neformální jednání, výměna kontaktů, zkušeností a vize možné spolupráce)

 

Registrace

 

МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ФОРУМ УСТЕЦЬКОГО КРАЮ 2018
УСТЕЦЬКО – ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Крайової адміністрації Устецького краю / зал 208
Велка Градебнi 3118/48, Устi над Лабем

Програма

СЕРЕДА 24. 5. 2018

9:30 – 10:00 / реестрацiя участникiв
10:00 – 10:20 / введення, початок (О.Бубеничек, М. Рiвiс)
10:20 – 10:30 / вiдеопрезентацiя Устецького краю та Закарпатськоi областi
10:30 – 10:45 / введення Устецько – Закарпатськоi агентури
10:45 – 11:00 / введення урядовоi програми «Режим Украина»
11:00 – 11:30 / кава – брейк (coffee break)
11:30 – 12:00 / оцiнкa бизнесу та пiдтримка пiдприемництва в Устецькому краi та в Закарпатськiй областi
12:00 – 12:30 / виступ представникив университету Яна Евангелиста Пуркини в Усти над Лабем та Ужгородцького державного университету
12:30 – 14:00 / обiд (шведський стiл) простiр для неформального спiлкування, обмiну контактами, досвiду та можливу спiвпрацю